VISIT CROATIA - Croatia Center

logo header

VISIT CROATIA

โครเอเชีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐโครเอเชีย (Republic of Croatia) เป็นประเทศรูปเสี้ยววงเดือนในยุโรปที่มีอาณาเขตจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน เมืองหลวงชื่อซาเกร็บ ในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน โครเอเชียเคยเป็นสาธารณรัฐในยูโกสลาเวียเดิม แต่ได้รับเอกราชในพ.ศ. 2534 และได้สมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต

ชาวโครเอเชียลงประชามติรับรองการเข้าเป็นสมาชิก EU ในลำดับที่ 28 ซึ่งจะมีผลในกลางปี 2013

คลิกชื่อเมืองบนแผนที่เพื่อท่องเที่ยวและรู้จักเมืองต่าง ๆ ในประเทศโครเอเชีย